2.  Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Κώδικα ISPS

15.       Ποιος φορέας εγκρίνει μια αξιολόγηση λιμενικής εγκατάστασης;       
 Η αξιολόγηση ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης μπορεί να διενεργείται από αναγνωρισμένο οργανισμό ασφάλειας (ΑΟΑ). Ωστόσο, μόνο το αρμόδιο συμβαλλόμενο κράτος δύναται να εγκρίνει μια περατωθείσα αξιολόγηση ασφάλειας λιμενικής  εγκατάστασης.     

 (Παράγραφος  15.1  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )         16.       Μπορεί ένας Αναγνωρισμένος Οργανισμός ασφάλειας που προετοίμασε μια Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης να την εξετάσει επίσης;   

 Εάν ένα συμβαλλόμενο κράτος χρησιμοποιεί έναν ΑΟΑ για την εξέταση ή την έγκριση της αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, ο ΑΟΑ δεν θα πρέπει να σχετίζεται με κανέναν άλλον ΑΟΑ που προετοίμασε τη συγκεκριμένη αξιολόγηση ή βοήθησε στην προετοιμασία της.     

 (Παράγραφος  15.2  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )       17.       Ποια είναι τα πάγια στοιχεία υποδομών η προστασία των οποίων είναι σημαντική και θα πρέπει να προστατεύονται κατά προτεραιότητα από συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά τους;   

 1. χώροι πρόσβασης, εισόδου, προσέγγισης και αγκυροβολίας, ελιγμών και προσόρμισης, 
 2. εγκαταστάσεις υποδοχής φορτίων, τερματικοί σταθμοί, χώροι αποθήκευσης και ο εξοπλισμός μεταφοράς φορτίου, 
 3. συστήματα, όπως συστήματα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, συστήματα ραδιοεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα, 
 4. συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας πλοίων στο λιμένα και βοηθήματα ναυσιπλοΐας, 
 5. μονάδες ισχύος, σωληνώσεις μεταφοράς φορτίου και παροχές νερού, 
 6. γέφυρες, σιδηρόδρομοι, δρόμοι, 
 7. πλοία εξυπηρέτησης λιμένα, περιλαμβανομένων πλοηγίδων, ρυμουλκών, φορτηγίδων κ.λπ., 
 8. εξοπλισμός και συστήματα ασφάλειας και επιτήρησης και 
 9. τα ύδατα που συνορεύουν με τη λιμενική εγκατάσταση .     

 (Παράγραφος  15.7  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )         


18.       Που αποσκοπεί ο προσδιορισμός και η κατάταξη αντισταθμιστικών μέτρων κατά σειρά προτεραιότητας;   

 Αποσκοπεί στη διασφάλιση της χρήσης των αποτελεσματικότερων δυνατών μέτρων ασφάλειας για τη μείωση της ευπάθειας μιας λιμενικής εγκατάστασης ή διασύνδεσης πλοίου/λιμένα στις πιθανές απειλές.      

(Παράγραφος  15.13  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )         


19.       Από ποιους παράγοντες αντλούμε πληροφορίες (κατά την αξιολόγηση ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης)  για την μείωση της πιθανότητας να λάβει χώρα επίθεση στη ΛΕ;   

 1. επιθεωρήσεις, εξετάσεις και έλεγχοι ασφάλειας, 2. διαβούλευση με ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς και ιδιοκτήτες/φορείς εκμετάλλευσης γειτονικών κατασκευών, εάν χρειάζεται, 
 3. ιστορικό πληροφοριών σχετικά με συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και 
 4. εργασίες εντός της λιμενικής εγκατάστασης.     

 (Παράγραφος  15.14  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )     


20.       Ποια ζητήματα εξετάζονται κατά τον προσδιορισμό των σημείων αδυναμίας στην αξιολόγηση λιμενικής εγκατάστασης;       

 Ο προσδιορισμός των σημείων αδυναμίας θα πρέπει να περιλαμβάνει εξέταση των κατωτέρω ζητημάτων:     

 1. της πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση και στα πλοία που είναι προσορμισμένα στην εγκατάσταση από ξηρά και θάλασσα, 
 2. της κατασκευαστικής ακεραιότητας των προβλητών, των εγκαταστάσεων και των συναφών κατασκευών, 
 3. των υφιστάμενων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων αναγνώρισης, 
 4. των υφιστάμενων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας που σχετίζονται με λιμενικές υπηρεσίες και βοηθητικές παροχές, 
 5. μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, των λιμενικών υπηρεσιών και των βοηθητικών παροχών, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, 
 6. γειτονικών ζωνών που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια επίθεσης ή για επίθεση, 
 7. υφισταμένων συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας για πλοία από τη θάλασσα/την ξηρά, 
 8. οποιωνδήποτε αντικρουόμενων πολιτικών μεταξύ διαδικασιών και μέτρων προστασίας και ασφάλειας, 
 9. οποιωνδήποτε αντικρουόμενων αναθέσεων όσον αφορά καθήκοντα σχετικά με τη λιμενική εγκατάσταση και την ασφάλεια, 
 10. οποιουδήποτε εξαναγκασμού και προσωπικού περιορισμού, 
 11. οποιωνδήποτε ελλείψεων προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και των γυμνασίων και 
 12. οποιωνδήποτε ελλείψεων προσδιορίζονται κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας, ύστερα από συμβάντα ή προειδοποιήσεις, την αναφορά προβλημάτων ασφάλειας, την εφαρμογή μέτρων ελέγχου, ελέγχων κ.λπ..     

 (Παράγραφος  15.16  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )   21.       Τι θα πρέπει υποχρεωτικά να προβλέπουν ή να αναφέρουν τα ΣΑΛΕ;     

 1. να αναφέρουν λεπτομερώς τη διάρθρωση της οργάνωσης ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, 
 2. να αναφέρουν λεπτομερώς τις σχέσεις της οργάνωσης με άλλες σχετικές αρχές και τα συστήματα επικοινωνίας για τη διασφάλιση αποτελεσματικής συνεχούς λειτουργίας της οργάνωσης, καθώς και τις σχέσεις του με άλλα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων στο λιμένα, 
 3. να αναφέρουν λεπτομερώς τα βασικά μέτρα ασφάλειας για επίπεδο ασφάλειας 1, τόσο επιχειρησιακά όσο και υλικά, τα οποία θα εφαρμόζονται, 
 4. να αναφέρουν λεπτομερώς τα πρόσθετα μέτρα ασφάλειας τα οποία θα επιτρέπουν στη λιμενική εγκατάσταση να μεταβαίνει χωρίς καθυστέρηση σε επίπεδο ασφάλειας 2 και, όταν χρειάζεται, σε επίπεδο ασφάλειας 3, 
 5. να προβλέπουν τακτική επανεξέταση , ή έλεγχο , του ΣΑΛΜ και τροποποίησή του σύμφωνα με την εμπειρία ή τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και 6. να προβλέπουν λεπτομερείς διαδικασίες αναφοράς στα σημεία επαφής των αρμοδίων συμβαλλομένων κρατών.   

(Παράγραφος  16.3  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )         22.       Μπορεί ένας Αναγνωρισμένος Οργανισμός Ασφάλειας να τροποποιεί οποιαδήποτε αξιολόγηση ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης;  

Όχι.   

 Σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης 4442.20/ 01/ 2010 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 479 Β΄/20-04-2010   ο Α.Ο.Α ο οποίος έχει πραγματοποιήσει αξιολόγηση ασφάλειας λιμένος ή τροποποίηση αξιολόγησης για κάποιο λιμένα, δε μπορεί να καταρτίζει ή να τροποποιεί το σχέδιο ασφάλειας του ιδίου λιμένος.

23.       Όταν εντοπίζεται από τις αυτόματες συσκευές εισβολέων πως ενεργοποιείται σήμα συναγερμού;   Οι αυτόματες συσκευές εντοπισμού εισβολέων, όταν υπάρχουν, θα πρέπει να αποστέλλουν προειδοποίηση σε ένα κέντρο ελέγχου που να μπορεί να θέτει σε λειτουργία συναγερμό.   

 (Παράγραφος  16.24  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )         24.       Ποιοι χώροι δύνανται να αποτελούν ζώνες περιορισμένης πρόσβασης;     

1. οι ζώνες της ακτής και της θάλασσας σε απευθείας επαφή με το πλοίο, 
2. οι ζώνες επιβίβασης και αποβίβασης, οι ζώνες παραμονής και διενέργειας ελέγχων των επιβατών και του προσωπικού του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των σημείων έρευνας, 
3. οι ζώνες όπου λαμβάνει χώρα η φόρτωση, η εκφόρτωση ήη αποθήκευση φορτίου και εφοδίων, 
4. τα μέρη όπου φυλάσσονται κρίσιμες για την ασφάλεια πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που σχετί- ζονται με το φορτίο, 
5. οι ζώνες όπου φυλάσσονται επικίνδυνα είδη και επικίνδυνες ουσίες, 
6. οι χώροι ελέγχου των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας των πλοίων, τα κτίρια βοηθημάτων ναυσιπλοΐας και ελέγχου του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των χώρων ελέγχου ασφάλειας και επιτήρησης, 7. οι ζώνες όπου αποθηκεύεται ήβρίσκεται εξοπλισμός ασφάλειας και επιτήρησης, 
8. οι βασικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικού εξοπλισμού, ραδιοεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, ύδατος και άλλων βοηθη- τικών παροχών και 
9. άλλα σημεία της λιμενικής εγκατάστασης όπου πρέπει να ισχύουν περιοριστικά μέτρα για την πρόσβαση πλοίων, οχημάτων και ατόμων.   

 (Παράγραφος  16.25  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )    25.       Ποια μέτρα ασφάλειας μπορούν σε επίπεδο ασφάλειας 1, να ορίζονται και να εφαρμόζονται σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης;   

1. ύπαρξη μόνιμων ή προσωρινών κιγκλιδωμάτων γύρω από τη ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, σύμφωνα με πρότυπο το οποίο θα εγκρίνει το συμβαλλόμενο κράτος, 
2. ύπαρξη σημείων πρόσβασης όπου μπορεί να ελέγχεται η πρόσβαση με φύλακες ασφάλειας, όταν χρησιμοποιούνται, και οι οποίοι μπορούν να ασφαλιστούν αποτελεσματικά με κλείδωμα ή κιγκλίδωμα , όταν δεν χρησιμοποιούνται, 
3. παροχή καρτών οι οποίες πρέπει να επιδεικνύονται ούτως ώστε να αποδεικνύεται η άδεια εισόδου και παραμονής των ατόμων σε ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, 
4. σαφής σήμανση των οχημάτων για τα οποία επιτρέπεται η είσοδος σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, 
5. φύλαξη και περιπολίες,
6. χρήση αυτόματων συσκευών εντοπισμού εισβολέων, ή εξοπλισμού ή συστημάτων επιτήρησης, για τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή κίνησης εντός των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης και 
7. έλεγχο των κινήσεων πλοίων κοντά στα πλοία που χρησιμοποιούν τη λιμενική εγκατάσταση.   

 (Παράγραφος  16.27  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )         


26.       Ποια μέτρα ασφάλειας μπορούν σε επίπεδο ασφάλειας 1, να ορίζονται και να εφαρμόζονται, κατά τη διάρκεια μεταφοράς φορτίου, και πως αυτός ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί;   

 1. τυπικό έλεγχο του φορτίου, των μονάδων μεταφοράς φορτίου και των χώρων αποθήκευσης φορτίου εντός της λιμενικής εγκατάστασης πριν από τις εργασίες μεταφοράς φορτίου και κατά τη διάρκειά τους, 
 2. ελέγχους για να διασφαλίζεται ότι το φορτίο που εισέρχεται στη λιμενική εγκατάσταση είναι σύμφωνο με το αναγραφόμενο στο δελτίο αποστολής ή σε ισοδύναμα σχετικά με το φορτίο έγγραφα, 
 3. έρευνες οχημάτων και 
 4. έλεγχο των σφραγίδων και των άλλων μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την αποτροπή παραβιάσεων του φορτίου μετά την είσοδο στη λιμενική εγκατάσταση και μετά την αποθήκευση σε αυτή.     
 Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με:   

 1. οπτική και υλική εξέταση και 
 2. χρήση εξοπλισμού σάρωσης/εντοπισμού, μηχανολογικών διατάξεων ή σκύλων.   

 (Παράγραφος  16.32  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )         


  27.       Τι θα πρέπει να διασφαλίζουν τα μέτρα ασφάλειας κατά την παραλαβή εφοδίων του πλοίου;     

 1. να διασφαλίζουν τον έλεγχο των εφοδίων του πλοίου και την ακεραιότητα της συσκευασίας, 
 2. να αποτρέπουν την περίπτωση αποδοχής των εφοδίων του πλοίου χωρίς επιθεώρηση, 
 3. να προλαμβάνουν τις παραβιάσεις και 
 4. να αποτρέπουν την αποδοχή εφοδίων πλοίου, εκτός εάν έχουν παραγγελθεί. 
 5. να διασφαλίζουν ότι το όχημα μεταφοράς υποβάλλεται σε έρευνα και 
 6. να διασφαλίζουν τη συνοδεία των οχημάτων μεταφοράς εντός της λιμενικής εγκατάστασης.     

 (Παράγραφος  16.38  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )       


28.       Σε ποιο ποσοστό θα πρέπει να ερευνώνται οι ασυνόδευτες αποσκευές σε επίπεδο 1 και επίπεδο 2;   

 Στα επίπεδα ασφάλειας 1 και 2, στο ΣΑΛΕ θα πρέπει να ορίζονται τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται κατά τη μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η εξέταση ή η έρευνα των ασυνόδευτων αποσκευών σε ποσοστό έως και 100 %, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν χρήση ακτινοσκόπησης για το επίπεδο 1, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνουν χρήση ακτινοσκόπησης για το επίπεδο 2.     

 (Παράγραφος  16.46  του Παραρτήματος III του ΕΚ725/2004 Β΄ Μέρους )    


29.       Ποιες είναι τα προσόντα του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης;     
 Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ.: 4433.7/27/14/31-07-2014 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο ΥΑΛΕ θα πρέπει να είναι διαθέτει:  

α) πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
β) εμπειρία στον τομέα ελέγχου ασφάλειας (security) εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων και
γ) τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό γνώσεις     

 Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι ο Κανονισμός ΕΚ725/2004 αναφέρει ότι ο υπεύθυνος ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης θα πρέπει να έχει γνώσεις και να έχει λάβει εκπαίδευση σχετικά με κάποια από τα κατωτέρω σημεία ή όλα τα κατωτέρω σημεία, κατά περίπτωση:   

 1. την ασφαλή διαχείριση , 
 2. τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και συστάσεις, 
 3. τη σχετική εθνική νομοθεσία και κανονισμούς, 
 4. τις ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας άλλων οργανισμών ασφάλειας,
 5. τη μεθοδολογία διενέργειας αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικής εγκατάστασης, 
 6. τις μεθόδους επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, 
 7. τις εργασίες και τις συνθήκες στα πλοία και στους λιμένες, 
 8. τα μέτρα ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, 
 9. την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και την αντιμετώπισή τους , καθώς και το σχεδιασμό όσον αφορά την αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων, 
10. τις τεχνικές καθοδήγησης όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας, 
11. το χειρισμό κρίσιμων για την ασφάλεια πληροφοριών και της σχετικής με την ασφάλεια επικοινωνίας, 
 12. γνώση των υφιστάμενων απειλών για την ασφάλεια και των μοντέλων που ακολουθούνται, 
 13. την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, επικίνδυνων ουσιών και διατάξεων, 
 14. την αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις, των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια, 
 15. τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας, 
 16. τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφάλειας, καθώς και τους περιορισμούς όσον αφορά τη λειτουργία τους, 
 17. τις μεθόδους εξέτασης, επιθεώρησης, ελέγχου και παρακολούθησης, 
 18. τις μεθόδους σωματικής έρευνας προσώπων ή έρευνας πραγμάτων και διακριτικής επιθεώρησης, 
 19. τα γυμνάσια και τις ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων γυμνασίων και ασκήσεων σε συνεργασία με τις λιμενικές εγκαταστάσεις και 
 20. την αξιολόγηση των γυμνασίων και ασκήσεων σχετικά με την ασφάλεια.  
Προηγούμενη